• رئیس رفاهنام و نام خانوادگی: محمد نیساری

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته کارآفرینی

پست الکترونیکی: neisari@atu.ac.ir

شماره تماس: 44737528- 021مدیر اداره رفاه کارکنان