• مدیر مرکز فناوریسرپرست مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطاتنام و نام خانوادگی: سعید پورروستایی اردکانی

مدرک تحصیلی: دکترای علوم کامپیوتر

پست الکترونیکی: saeed.pouroostaei @ atu.ac.ir

شماره تماس: 5-44737533- 021