اخبار

اخبار اداری و مالی

اولین شورای تأمین مالی دانشگاه

اولین شورای تأمین مالی با حضور رئیس محترم دانشگاه، معاون توسعه و مدیریت منابع و اساتید صاحب نظر در حوزه های مالی و اقتصاد ...

اولین جلسه معاون توسعه و مدیریت منابع با مدیریت برنامه، بودجه و تحول سازمانی

اولین جلسه معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه با مدیر، رؤسای ادارات و کارشناسان مدیریت برنامه...

جلسه معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه با کارکنان حجمی و شرکتی دانشگاه

جلسه معاون توسعه و مدیرت منابع دانشگاه با کارکنان حجمی و شرکتی دانشگاه به ترتیب در روزهای یکشنبه ...

سی و پنجمین جلسه شورای اداری و مالی دانشگاه

سی و پنجمین جلسه شورای اداری و مالی دانشگاه در روز شنبه مورخ 21/02/98 ساعت 7 صبح در محل ...

اولین جلسه معاون توسعه و مدیریت منابع با مدیران و روسای ادارات

اولین جلسه معاون توسعه و مدیریت منابع با مدیران و روسای ادارات در تاریخ 98/02/03 در اتاق شورای دانشگاه برگزار شد.

جلسه معارفه روسای ادارات کارگزینی، رفاه کارکنان و دبیرخانه

روسای جدید ادارات کارگزینی، رفاه کارکنان و دبیرخانه دانشگاه با حضور معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه در روز شنبه 14 مهرماه معارفه شدند.

آئین نامه ها

آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی

آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

دسترسی