بیمه تامین اجتماعی

سازمان بیمه تامین اجتماعی عهده دار پوشش بیمه درمانی و بازنشستگی کارمندان و کارگران مشمول قانون کارکه با تاسیس بیمارستانها و مراکز مجهز از قبیل بیمارستان میلاد به ارائه خدمات به بیمه شدگان می پردازد

- مدارک لازم جهت صدور اولیه دفترچه تامین اجتماعی


 • تکمیل فرم های مربوطه
 • یک قطعه عکس 4×3
 • اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی بیمه شده اصلی و تبعی
 • ارسال کلیه مدارک به شعبه 22 تامین اجتماعی


 • - مدارک لازم جهت صدور دفترچه المثنی

 • تکمیل فرم های مربوطه
 • یک قطعه عکس 4×3
 • اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی
 • واریز فیش به مبلغ 118737 ریال بابت هر دفترچه مفقودی به حساب 1111022033 بانک رفاه


 • - نحوه دریافت سهم بیمه گر اول تامین اجتماعی (مربوط به پرونده های پزشکی)

 • ارسال اصل پرونده پزشکی بیمار به اداره رفاه کارکنان
 • ارسال کپی دفترچه تامین اجتماعی بیمه شده اصلی و بیمار
 • ارسال فرم تکمیل شده اعلام شماره حساب
 • تکمیل فرم درخواست هزینه درمان


 • کلیه مدارک به شعبه اصلی بیمه تامین اجتماعی ارسال می گردد و شعبه در صورت تایید مدارک، فیش صادر شده را در اختیار بیمه شده قرار می دهد.  - سایر فرم های مربوط به بیمه تامین اجتماعی

 • دریافت سوابق از بیمه تامین اجتماعی
 • فرم اعلام شماره حساب تامین اجتماعی
 • فرم تعهدنامه فرزندان اناث
 • فرم تعهدنامه فرزندان ذکور
 • مدارک جهت دریافت خسارت از بیمه تامین اجتماعی


 • بیمه خدمات درمان

  - مدارک لازم جهت صدور اولیه دفترچه خدمات درمان

 • یک قطعه عکس 4×3 بیمه شده اصلی و تبعی
 • کپی فیش حقوقی و حکم کارگزینی
 • کپی شناسنامه صفحه اول و دوم سرپرست و افراد تحت تکفل و کارت ملی
 • درخواست صدور اولیه
 • مبلغ 2000 ریال


 • - مدارک لازم جهت ابطال دفترچه خدمات درمان

 • درخواست ابطال دفترچه
 • کپی شناسنامه سرپرست و افراد تحت تکفل
 • اصل دفترچه بیمه
 • فیش حقوقی


 • - مدارک لازم جهت صدور دفترچه المثنی

 • تکمیل فرم مربوطه
 • فیش حقوقی
 • یک قطعه عکس 4×3
 • کپی شناسنامه و کارت ملی
 • مبلغ 2000 ریال


 • - نحوه دریافت سهم بیمه گر اول خدمات درمانی (مربوط به پرونده های پزشکی)

 • ارسال اصل پرونده بیمارستانی بیمار
 • ارسال کپی صفحات اول دفترچه های خدمات درمانی بیمه شده اصلی و بیمار
 • ارسال کپی کارت ملی بیمه شده اصلی و بیمار


 • - سایر فرم های مربوط به بیمه خدمات درمانی

 • فرم تعهدنامه فرزندان ذکور
 • مدارک جهت دریافت خسارت از بیمه تامین اجتماعی