• معرفی کارشناسان ادراه دبیرخانه مرکزی

معرفی کارشناسان اداره دبیرخانه مرکزی:


معرفی کارشناسان اداره دبیرخانه مرکزی
ردیف نام و نام خانوادگی عنوان وظیفه
شماره تماس
1 صدیقه حسن خانی ثبت مراسلات وزارت علوم 021-48392209
2 فاطمه ظهیرآبادی مسئول اتوماسیون اداری 021-48392228
3 ربعلی نورالهی دریافت و ارسال مراسلات 021-48392301
4 محمد حسن یاوری ثبت مراسلات 021-48392209
5 رقیه توفیق ثبت مراسلات دفتری 021-48392301
6 الهام عطایی شیخ ثبت مراسلات معاونت آموزشی 021-48392306
7 مهرداد کیان پیشه ارسال نامه های پستی 021-48392306
8 احمد کاظمی دریافت و ارسال مراسلات 021-48392306