• شورای اداری و مالی دانشگاه

شورای اداری و مالی دانشگاهاعضای ثابت :
دستور جلسات:
گزارش جلسات: