• معرفی مدیر فنی و عمرانیمدير فنی و عمرانینام و نام خانوادگی: سيد شهاب صدري

مدرک تحصیلی: كارشناسي ارشد معماری

پست الکترونیکی: shahab_sadri_m@yahoo.com

شماره تماس: ۴۴۷۳۷۶۰۰