• معرفی رئیس اداره تعمیر و نگهداری


رییس اداره تعمیر و نگهدارینام و نام خانوادگی: هاشم شفیع نژاد


شماره تماس: ۴۴۷۳۷۶۰۰