معرفی کارشناسان معاونتمعرفی کارشناسان معاونت
ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
1 حسن محمدی مسئول دفتر 021-48392180
2 معصومه غیاثی نژاد مسئول دفتر 021-48392180
3 حسین سعیدی کارشناس معاونت 021-48392189
4 سمیرا رضایی کارشناس امور قراردادها 021-48392173
5 مهدی مهدوی زاهد کارشناس امور قراردادها 021-48392299