وظایف مدیریت فنی و طرح های عمرانی:

-  جمع آوري و تكميل اطلاعات مورد نياز طرح های عمراني 
- پيشنهاد بودجه هاي عمراني دانشگاه و انجام هماهنگی های لازم در این خصوص با مدیریت برنامه، بودجه و تحول سازمانی   
-كنترل و تصويب نقشه های طرح های عمرانی
- انعقاد قرارداد با مهندسين مشاور وپيمانكاران به منظور اجرای طرح های عمراني بر حسب مورد 
-  نظارت بر حسن اجرای طرح های عمرانی  
- رسيدگي به وضعيت مشاوران و پيمانكاران و ساير موارد مالي طرح های عمرانی
-  اجرای طرح های امانی مورد نياز دانشگاه  
- تهيه نقشه و انجام محاسبات فني براي طرح هاي اماني مورد نياز واحدهاي مختلف دانشگاه 
-  نظارت بر عمليات ساختماني و تاسيساتي در واحدهاي مختلف دانشگاه  
-  برنامه ريزي تعميرات اساسي و پيشنهاد بودجه تعميرات اساسي به معاونت و نظارت بر انجام تعميرات اساسي در واحدهاي دانشگاه و تاييد اسناد تعميرات اساسي   
-  نظارت بر نگهداري و تعميرات تاسيسات و ساختمان هاي واحد هاي دانشگاه  
-  پيشنهاد برگزار ي مناقصات نگهداري به معاونت و همکاری در برگزاري مناقصات مربوطه
-  نظارت و مراقبت لازم در امر تأسيسات دانشگاه و انجام تعميرات جزئي تاسيسات معيوب  
-  حفظ و نگهداري و فراهم نمودن موجبات تعميرات ضروري ساختمان و ارائه گزارشات مربوطه   
- تهيه شناسنامه كليه ساختمان ها و فضاهای آموزشی و کمک آموزشی دانشگاه   
-  انجام كليه فعاليت هاي مرتبط با بهبود شامل: تعيين اهداف براساس سياست ها و استراتژي هاي كلان دانشگاه
شناسايي فعاليت ها، مستند سازي، تهيه فرآيندها، روش ها و دستور العمل هاي اجرايي امور و نظارت بر اجراي آنها بر حسب مورد، تجزيه و تحليل داده ها و ارزيابي عملكرد و بازخور فعاليت ها و همكاری با مدیریت برنامه، بودجه و تحول سازمانی