• معرفی معاون امور اداری
معاون امور اداری

 نام و نام خانوادگی: حسن شیخعلیشاهی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی


شماره تماس: 44737504