• اداره نرم افزار

اداره نرم افزار و داده 



اداره نرم افزار و داده
زهرا نعیمی  اداره نرم افزار و داده
خانم دادگر  
رامین کرمی  
آزاده یوسفی